• سویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینی
  • سویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینی
  • سویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینی
  • سویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینی
  • سویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینی
  • سویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینی
  • سویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینی
  • سویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینی
  • سویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینی
  • سویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینی
سویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینیسویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینیسویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینیسویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینیسویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینیسویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینیسویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینیسویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینیسویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینیسویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینی

سویسیکی هال تداعی مجسمه های سنگی چینی

عصر ساختمان - سالن سویسیکی در استان گوانگزی چین، شهر باستانی لیووژو واقع است که در میان رودخانه لیوجیانگ و کوهستان محصور شده است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، سالن سویسیکی پشت به کوه ایستاده و نمایی را شبیه دو کوه پشت سر هم تداعی می کند. در حالی که یک کوه بلند و شیب دار، دیگر خیلی کوتاهتر با فاصله از آن قرار گرفته است. به این ترکیب، دو شکل افقی متضاد در عین هماهنگی کامل را به وجود آورده است. معماران گروه زنگوآه این پروژه را به عنوان یک مدل متمایز تضاد ها طراحی و به مرحله اجرا در آوردند.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany