عصر اعتبار

در لایحه بودجه

۹۶ هزار میلیارد تومان درآمد از صادرات نفت، میعانات و گاز برای سال ۹۷ پیش‌بینی شد

عصر ساختمان- بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز معادل نهصـد و پنجـاه و نـه میلیـون و سیصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه میلیون ریال تعیین شده است.

۹۶ هزار میلیارد تومان درآمد از صادرات نفت، میعانات و گاز برای سال ۹۷ پیش‌بینی شد
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۷:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از فارس، بر اساس لایحه بودجه سال 97 کل کشور سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف210101 جدول شماره(5 ) این قانون معادل نهصـد و پنجـاه و نـه میلیـون و سیصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه میلیون ریال و منابع مربوط به سه درصدصادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرسـتانهای نفـتخیز، گـازخیز و کمتـر توسـعه یافته مطـابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف210109 جدول شماره(5 )این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد ریال تعیین شده است.

  در این لایحه آمده است همچنین در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال 1397 نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف 210112 جدول شماره(5 ) این قانون واریز می‌شود تا برای مصارف تعیین شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (3 ) بند (الف) ماده (26 ) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سـهم سه درصد استانهای نفتخیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.

  همچنین در بند ج تبصره یک آمده است چنانچـه منـابع دولـت از محـل صـادرات نفـت، میعانـات گـازی و خـالص صـادرات گـاز در سـال 1397 کمتـر از یـک میلیـون و ده هـزار و یکصـد و چهـارده میلیـارد و چهارصـد و سـه میلیـون ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه درصدمنابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

  در لایحه بودجه سال 97 آمده است به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود علاوه بر تکالیف مندرج در بند «الف» ماده (65 )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 ) نسبت به بازسازی و مقاوم‌سـازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصلاح سیستم اندازه‌گیری به سامانه اندازه‌گیری هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذکور اقدام کند.

  برچسب ها
  رویداد ها در یک نگاه
  • عصرساختمان
  • کلید قفل مسکن
  • عصر ساختمان
  • دکوراسیون
  • شماره ۸ ماهنامه
  • شماره ۳۷
  • شماره ۳۶ الکترونیکی
  • عصر ساختمان
  • شماره ۳۴ دیجیتال
  آخرین بروزرسانی ۲ روز پیش
  آرشیو