عصر اعتبار

جزئیات اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران

عصر ساختمان- اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌هـای معـاملات ملکـی در شـهر تهـران در تابستان سال ۱۳۹۵ در حدود ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۷۷ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد کاهش داشته است.

جزئیات اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۲:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل ازایسنا، همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 21.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.3 درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمـین سـاختمان مسـکونی کلنگـی معاملـه شده در حدود 9 میلیون و 222 هزار تومان با میانگین مساحت 416 مترمربع در منطقه سه و کمترین آن در حدود یک میلیون و 430 هزار تومان با میانگین مسـاحت 299 مترمربع در منطقه 20 بوده است. 

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در معاملات انجام شـده بـین حـداقل یک میلیون تومان در منطقه 20 و حداکثر 25 میلیون و 500 هزار تومان در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق 22گانه شهرداری تهران، منطقـه 8 بـا 7.9 درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه 19 با 0.5 درصد، دارای کمترین سهم هستند.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معـاملات ملکـی در شـهر تهـران 4 میلیون و 272 هزار بـا میانگین مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر بنای 9 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 0.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سـال قبـل شش درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگـاه‌هـای معـاملات ملکـی در شـهر تهـران نسبت به فصل قبل 24.9  درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 22 درصد، افزایش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربـع زیربنـای مسـکونی معاملـه شـده در حـدود 9 میلیون و 48 هزار تومان با میانگین مساحت 144 مترمربع و متوسط عمر بنای 7 سال در منطقه 1 و کمتـرین آن در حـدود دو میلیون و 114 هزار تومان بـا میـانگین مساحت 71 مترمربع و متوسط عمر بنای 8 سال در منطقه 18 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده، بین حداقل شش میلیون و 280 هزار تومان در منطقه 12 و حداکثر 26 میلیون و 724 تومان در منطقه 2 بوده است. همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در منـاطق 22 گانـه شـهرداری تهـران، منطقـه 5 بـا 15.4 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با یک درصد، دارای کمترین سهم هستند.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنـای مسـکونی معاملـه شـده از طریـق بنگـاه‌هـای معاملات ملکی در شهر تهران 22 هزار و 514 تومان با میانگین مساحت 77 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است که نسبت بـه فصـل قبـل 1.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.9 درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنـای مسـکونی انجـام شـده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 34.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبـل 4.4 درصـد، افـزایش داشـته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجـاره یـک مترمربـع زیربنای مسکونی معامله شده، 38 هزار و 309  تومان با میانگین مسـاحت 109 مترمربـع و متوسـط عمـر بنـای 12 سـال در منطقـه 1 و کمتـرین آن 11 هزار و 264 تومان با میانگین مساحت 64 مترمربع و متوسط عمر بنای 15 سال در منطقه 19 بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربـع زیربنـای مسـکونی در معـاملات انجـام شـده بـین حـداقل 2285 تومان در منطقه 20 و حداکثر 99 هزار و 960 تومان در منطقه یک بوده است.  همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهـران، منطقـه 5 بـا 14.6 درصـد، دارای بـیش‌تـرین سـهم و منطقه 22 با 1.6 درصد، دارای کمترین سهم است.

برچسب ها
پورسعیدخلیلی
رویداد ها در یک نگاه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه
  • هفته نامه عصر ساختمان
  • هفته نامه عصر ساختمان
  • ماهنامه ساختمان
  • ماهنامه عصر ساختمان
  • عصرساختمان
آخرین بروزرسانی ۸ ساعت پیش
آرشیو