• ساختمان
  • ساختمان
  • ساختمان
  • ساختمان
  • رتردام الگویی برای شهر هوشمند
ساختمانساختمانساختمانساختمانرتردام الگویی برای شهر هوشمند

رتردام الگویی برای شهر هوشمند

عصر ساختمان - به چالش کشیدن تقاضای جامعه ی فردا، روش های جدیدی ازتغییر و نوآوری می باشد. تغییر در تفکر، انجام کارها و سازماندهی نمودن آنها، مستلزم ساختن نمونه های موجود و تغییر دادن دیدگاه ها و انجام کارهای متفاوت می باشد .

به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، در پژوهش موجود یک شهر هوشمند اجتماعی تجسم شده که قادر به دگرگون ساختن جامعه به حیطه ای از همکاری و مشارکت بیشتر می باشد، جایی که نوآوری های مشارکتی رخ می دهند. شهری که ترکیبی از بهترین های دو دنیا می باشد، از سویی یک شهر اجتماعی مردم محور است که ارزش های شهروندان و مردم را فعال می کند وشامل ابتکارات برگرفته از اجتماع می شود و از طرف دیگر شهری هوشمند که پذیرای گستردگی امکانات آینده و ابتکارات برگرفته از تکنولوژی مربوطه، از جمله داده های باز، تارنمای موضوعات ونوآوری هایی با محوریت تکنولوژی می باشد. بزرگترین چالشی که شهرها با آن روبه رو هستند تکنولوژی نمی باشد، بلکه داشتن یک دیدگاه کلی باز و یک گرایش مشارکتی برای تغییر آینده مردم است.

یک شهر درآینده بایستی یک شهر هوشمند اجتماعی باشد که قادر است جامعه را به یک حیطه ی مشارکتی تبدیل نماید جایی که ابتکار مشارکتی رخ دهد، افراد شهر از لحاظ روانی در شرایطی برای ارائه بازخورد و مشارکت در تقویت دانش هوشمند محور مهیا خواهند بود
(مردم هوشمند)
برخورداری فضاهای تعاملات اجتماعی دانش محور از سازوکارهای ارتباطی مؤثر و کارآمد و ارتقاء سطح زبان عامه و ایجاد و طراحی زیر ساخت های شهری هوشمند
با حصول اطمینان از مشارکت شرکای اصلی، یک زیرساخت محکم و پایدار ایجاد شده است که خدمات عمومی را پدید آورده و سبب  پرورش نوآوری ها و ابتکارات بیشتر با اطلاعات بخش عمومی می شود.
از آنجایی که جمعیت شهر نشینی از از 2 میلیارد و 600 میلیون  نفر در سال 2010 به 5 میلیارد نفر خواهد رسید چالش های فراوانی برای مدیریت شهری به همراه خواهد داشت.
دراین راستا یکی از راه هایی که بسیاری از مسئولین انتخاب میکنند تبدیل شدن به شهر هوشمند است. شهر هوشمند به یک محیط شهری اجتماعی-اقتصادی اتلاق می شود که در آن شهروندان، بنگاه های اقتصادی و دولت ها به صورت مؤثر و یکپارچه به خدمات و منابع دسترسی دارند.
شهرها به طور روزافزون نقطه ای مرکزی برای اقتصاد مردم جوامع می باشند که این امر به طور خاص به دلیل رشد شهرنشینی می باشد و به میزان وسیعی تمایل به سمت اقتصاد دانش محور به علاوه ی سهم در حال رشد آنها ازمصرف منابع و تولید گاز گلخانه ای می باشد. با وجود این شرایط به منظور دستیابی به اهداف سیاست های عمومی، لازم است که شهرها تغییر یافته و گسترش یابند، اما در زمان هایی که با کمبود بودجه مواجه شوندلازم است که این تغییر به گونه ای هوشمندانه حاصل شود است که بهترین راهکار این است که شهرهای ما تبدیل به شهر هوشمند شوند.
شهر هوشمند آرزویی صریح یا ضمنی برای بهبود استانداردهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی است . موارد نقل شده در گزارش ها عمدتا شامل اقتصاد هوشمند، مردم هوشمند . حکمرانی هوشمند، جابجایی هوشمند، زندگی و محیط هوشمند است دارد.
شهرهوشمند اتکای بیش ازحد بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. شهر هوشمند تکیه بر توسعه محتوای الکترونیکی و ترکیب آن با دنیای واقعی دارد ترکیبی که واقعیت افزوده نام دارد . هوشمندی به معنی توانایی یادگیری، درک کردن و استدلال کردن . هدف بلند نهایی بسیاری از شهرها هوشمندی یا حتی هوشیاری است.
Master plan for smart sustainable cities, ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities, 2015
در سال 2015شرکت ابتکار و نوآوری اروپا درشهرها و جوامع هوشمند برنامه های اجرای طرح های استراتژیک ، خود را به اشتراک گذاشت و آنان درمورد چگونگی تبدیل نمودن اقدامات مشخص به عمل با یکدیگر بحث و گفتگو نمودند. واضح است که رویارویی با چالش های اجتماعی مستلزم یک انتقال اجتماعی – زیست محیطی عمیق از اروپا می باشد. این امر اشاره به تغییرات درسطح یک شهر، گسترش شهرنشینی وساختارهای دولتی ما دارد، اما همچنین تغییرات درسبک های زندگی شخصی، از جمله الگوهای مصرف می توان به طور مستقیم بر زندگی روزانه موثر واقع شود. دستیابی به چنین تغییر اجتماعی، توانمندی بسیار مهم و اساسی می باشد، از این رو بدون تمایل و تعهد شخصی شهروندان ، این چالش های نمی توانند رفع گردند. شهروندان در قلب شهرا قرار دارند و از این رو لازم است که همچنین آنان در قلب ومرکز تغییر قرارگیرند.
مزایای شهر الکترونیک  عبارتند از:
فراهم کردن خدمات با کیفیت و سرعت بالا برای شهروندان
بهبود کیفیت زندگی مردم
ارائۀ خدمات یکپارچه به شهروندان تقویت رقابت تجاری شهر و ایجاد فرصت های تجاری بیشتر از طریق تجارت الکترونیک
ارتباط بهتر سازمان ها و نهادهای مختلف شهری
دسترسی به خدمات شهری 22 ساعته
افزایش مشارکت مردم در ادارۀ شهر
کاهش ترافیک شهر از طریق کاربرد اینترنت در فعالیت های شهری
کاهش آلودگی هوا با کاهش ترافیک شهری
همسوکردن سرمایه گذاری ها با نیازهای شهروندان و شهر
کاهش فساد اداری مدیریت و نظارت واحد شهری
با توجه به مزایایی که سرچشمه گرفته از روند هوشمندسازی شهرهای امروزی حاصل گشته است، اما روند رشد و توسعه آن در برخی از شهرها بخصوص شهرهای ایران با روندی بسیار کند و بدون برنامه ریزی صحیح در حال پیشروی است. سیستم حال هوشمندسازی شهرهای امروزی با توجه به تحقیقات شرکت های بزرگی “ از جمله  IBM  در خصوص یکپارچه سازی شهرهای مدرن هوشمند این موضوع را مشخص نموده است که IBM Company, ( هوشمندسازی شهر و جامعه شهری وابسته به تک تک اعضاء جامعه بوده و رسیدن به این هدف با شعار باهم بودن ( ."امکان پذیر خواهد بود موضوع تعاملات اجتماعی و بحث روابط اجتماعی سالم و پایدار از جمله موضوعاتی است که اکنون عنوان تمامیپروژه های شهری و برنامه ریزی اجتماعی می باشد و طراحان شهری و معماران بدنبال تحقق آن در سیستم شهری، بواسطه فواید فراوان در رشد) فرهنگی-اجتماعی شهر و در نتیجه آموزش و اقتصاد هستند.)احد نژاد ابراهیمی و همکاران 1255ایجاد فضاهای جمعی در فضاهای شهری حاضر در جهت رسیدن به نتایج بسیار با ارزشی در راستای اعتلاء و بالا بردن تعاملات اجتماعی سالم و به دنبال آن افزایش سطوح فرهنگی-اجتماعی جامعه خواهد بود. فرد در جامعه پرهیاهوی امروزی زندگی می کند و چه بخواهد و یا نخواهد باید خود را با موج هوشمند سازی عرصه های زندگی یکسان سازد، تا بتواند به عنوان فردی عادی از تمامی مواهب زندگی در اجتماع امروزی بهره ببرد.
این موضوع نیازمند دستیابی به راه حل ها و شیوه هایی است که پاسخگوی رفتارهای زمانه باشد و یک فضا و مکان امن و مطلوب بوجود بیاورد که فرهنگ و دانش هوشمندسازی را در نزد همگان روشن سازد. هدف کلی از بیان تعاملات اجتماعی در این نوشتار به عنوان راهبردی است در جهت هوشمندسازی شهرهای امروزی و رشد و تعالی همه جانبه این جوامع از نقطه نظرات گوناگون.
ایجاد تغییرات و توانمندسازی مردم
احمد ابوطالب، شهردار رتردام، درسخنرانی سال نو بیان داشت که بحران، رتردام را قوی و مستحکم ساخته است و با توجه به اینکه شهر رتردام با شکست های مالی قابل توجهی مواجه شده بود بحران های بین المللی نه تنها ابتکارات و نوآوری های شهر را ناامید نساخت، بلکه سبب توانمند شدن و قدرت آن نیز گردید.

در حالی که در سراسرکشوربخش ساخت وساز با دوران دشوار خود رو به رو است، هنوز درشهر ما ساختارهای بزرگی
ایجاد می شوند. رتردام، ساختمانی است که توسط معماری به نام رم کولهاس دراسکله ی ویلملمینا ساخته شده است و تحت تاثیر خبرها ملی می باشد.  . این ساختمان یک شهر در درون شهری دیگر، یک محرک وموتوربرای رتردام است همچنین نیروگاه مرکزی رتردام از اهمیت زیادی برخوردار است که تعمیرات ونوسازی آن تقریبا رو به پایان است.
نوسازی و تعمیر درمرکز شهرازطریق پروژه های متعدد و جذاب انجام گرفته ، که از آن جمله می توان دو خیابان منیت و نیوبینیوگ را نام برد. این دو خیابان پس از خرید به زیبایی بازسازی شده اندبه طوری که جذابیتهای گذشته را حفظ نموده و از امکانات آینده نیز برخوردار می باشند.
اعتماد و تحمل: شهردار بیان می کند که ساخت یک شهربه تنهایی دیگر موفقیت یک شهر نمی باشد بلکه این مردم هستند که شهر را می سازند.
ما با یکدیگر آینده ی رتردام را می سازیم وما این کار را با ابزار اعتماد و تحمل انجام می دهیم که هر فردی آن را در اختیار دارد.
آرامش درشهر: این موضوعات کوچک به زندگی در شهر کمک نموده و آن را معنی دار ساخته ومنجر به ایجاد آرامش در شهر می شوند. آرامش یک مفهوم انتزاعی نیست و یک فعل است آرامش را نمی توان با قراردادهای عظیم حاصل نمود بلکه در ارتباط افراد در « بیان می کند کههمسایگی درکار و یا در شهر شروع می شود. آرامش با چیزهای کوچک و زیبا شروع شده و با اعتماد ادامه پیدا می کند
سخنرانی اخیر شهردار، رتردام را به زیبایی یک شهر اجتماعی را نشان می دهد که به منظور توانمندسازی شهروندان خود به تغییر اجتماعی دست یافته است. نوآوری اجتماعی برای هر شهری مهم و اساسی می باشد، در حالی که تغییر اجتماعی یک مرکزیت اولیه و مقدماتی در رتردام می باشد
و موقعیت نهایی آن درقسمت جنوبی رتردام لحاظ می شود. درجنوب انباشتگی از بدهی های معوقه در کیفیت مسکن سازی ، کار و درآمد، آموزشو پرورش وجود دارد. نواحی جنوبی دارای جمعیت نسبتا جوان با تعداد فرزندان بسیار می باشند که در محیطی رشد می یابند . والدین آنها ازلحاظ سطح تحصیلی پایین است و پول و درآمد پایینی برای خرج کردن دارند و محیط آنان محرک ضعیفی برای جلو بردن آن ها می باشد.
می توان گفت که قسمت جنوبی دارای نقصان شرایط برای یادگیری و کار می باشد.
در دیدار اخیر، مدیر ملی برنامه های رتردام جنوبی به وضوح بیان نمود که انجام دادن کارها به طور یکسان در راهبردی موثرتر و بهتر کافی نمی باشد. موقعیت کنونی رتردام مستلزم تغییر بنیادین و ابتکارات و نوآوری های اجتماعی است. آن فراخوانی برای تغییر شکل و بازسازی جامعه درجهت یک عرصه با مشارکت بیشتر می باشد جایی که مردم توانمند شده یادگیری در مرکزیت قرار گرفته و منجر به سیاست های موثرتر وکارآمدتر می شود.
1 نمای کلی
اجتماعی را تجسم می کنیم که قادر به دگرگون ساختن جامعه به یک حیطه با همکاری و مشارکت بیشتر می باشد جایی که نوآوری های مشارکتی رخ می دهند. شهری که ترکیبی از بهترین های دو دنیا می باشد از جهتی، یک شهر اجتماعی مردم محور بوده که ارزش های شهروندان و مردم را فعال نموده و ابتکارات برگرفته از اجتماع را شامل می شود و از طرف دیگر یک شهر هوشمند پذیرای امکانات اینترنتی آینده و ابتکاراتبرگرفته از تکنولوژی مربوطه از جمله داده های باز، تارنمای موضوعات ونوآوری های با محوریت تکنولوژی می باشد که این دیدگاه با تجارتی ازرتردام ترسیم شده که نشان دهنده قدرت یک شهر هوشوند اجتماعی بوده و درطرح ریزی آینده مفید می باشد که متناسب با سنگیورگی برسیاست منطقه تاثیر می گذارد. با توجه به نقش قابل تغییر، طراحی را به منظور تغییر شکل جامعه مورد خطاب قرارداده ایم، این در حالی است کهاز روشهای درحال پیشرفت و قابل اجرایی برای نوآوری مشارکتی استفاده می شود. چالش های جامعه آینده خواستار روش های نوین نوآوری و ابتکار می باشد تغییری در تفکر، انجام کارها و سازماندهی نمودن آنها. استراتژی ها، ایده ها و مفاهیم و یا روش های سازماندهی جدید دررویارویی با چالش های اجتماعی در نظر گرفته شده اند. این امر مستلزم انتشار نمونه های موجود، تغییر دیدگاه ها و انجام کارها به گونه ای متفاوت می
باشد.
2  حیطه ی مشارکتی
در تاج گذاری 21 سپتامبر سال 2212 ، پادشاه هلندی طی سخنرانی بیان نمود که رفاه سنتی دولت به کندی می باشد اما مطمئنا به یک جامعهی مشارکتی تبدیل خواهد شد وی عنوان کرد:
زمانی که افرادآینده ی خود را ترسیم می کنند، آن ها تنها ارزش را به زندگی خوداضافه نمی کنند بلکه آن را به جامعه هم به عنوان یک کل اضافه می کنند.
دموکراسی مربوط به ابتکار اجتماعی وکارآفرینی اجتماعی باشد، بایستی شامل یک -DIY ازآن جایی که دولت هلند در نظر داشت اصطلاح دموکراسی -DIY پیشرفت قدرتمند شود، ابتکار با شهروندان است، دولت یک نقش نسبتا کم دارد، اگرچه آن ها بایستی به گونه ای فعالانه در مشارکت داشته باشند این امر یک نقش در حال تغییر را برای دولت فرا می خواند. به منظور تسهیل سازی تغییر خود، دولت یک دستور جلسه را با شرکای اجتماعی ترسیم می نماید.
جالب اینکه لغت جامعه ای اشتراکی سال ها پیش در سیاست های هلند بیان و معرفی شده است. در سال 1551 ، ویم کوک رهبر پیشین حزب کارگر آن را خطاب نمود وبیان کرد که ما هم اکنون در موقعیت انتقال از رفاه اجتماعی به یک جامعه ی فعال در جامعه ی اشتراکی هستیم.
3  قدرت شهروندان
باریک بینی درسیاست های پیشین بیانگر این است که مشارکت انجام نمی گیرد زیرا در یک دستور جلسه ی سیاسی قرارگرفته، مشارکت شهروندان ، کاربران و ساکنین همگی به نوعی مشارکت می باشد. این در حالی است که هرکدام دربردارنده ی هماهنگی های متفاوتی هستند که با انواع مختلفی از گروه ها سر و کار دارند، آن ها همچنین راهبرد مشابه طرح مشارکتی را به مشارکت می گذارند. از آن جایی که طرح مشارکتی دارای ریشه هایی در جنبش های دموکراتیک اسکاندیناوی می باشد، با لحاظ نمودن شرکت کنندگان به گونه ای برابر، به عنوان شریک، شیوه های مشارکتی موجود اغلب ازیک رابطه ی نابرابر حاصل می شوند. هنوز هم در اغلب موارد، در طرحی که می خواهد کاربران مشارکت داشته باشند.
دولت می خواهد که شهروندان مشارکت کنند . به بیان دیگر یک راهبرد از بالا به پایین نسبت به مشارکت شهروندان می باشد.

3 مشارکت های خلاقانه رتردام
بخش پیشین به طورمختصر تعدادی از شیوه های مشارکتی اولیه را توضیح داد. این شیوه ها به منظور دستیابی رتردام به آرزوی رسیدن به یک دولت بازانجام گرفت. این شیوه ها ، ارزش نقش آفرین تحول را به منظور تغییر شکل جامعه نشان می دهد.
خدمات ایجادی مشارکتی
نمونه سازی اولیه در ابتکار داده باز رتردام نه تنها تعداد بسیار زیادی ازدیدگاه ها و بینش ها را ارائه می نماید بلکه دارای یک اثر عظیم بر نوآوری باز در رتردام می باشد. ایجاد و مشارکت فعال از شرکای چندگانه در فازهای اولیه از تولید ایده مدیریت شده است تا داده های باز را در دستور کار سیاست های منطقه ای از شهرداری رتردام قراردهد.
هیئت مدیره ی شورای شهر تصمیم گرفته است که مجوزانتشار اطلاعات بخش عمومی از بخش توسعه ی شهری را به عنوان داده باز بدهد که اخیرا میزان معنادری از اطلاعات بخش عمومی در ذخیره ی داده های باز برای آزمایشات واجرای مشارکتی از خدمات عمومی دررتردام موجود میباشد. علاوه بر آن، همچنین پروژه شرکای خلاق صنعت مشارکت کننده را به اطلاعات بخش عمومی کاربردی و کاربردی مجدد بالقوه معرفی کرده است و همچنین نقش مهم صنعت خلاق رادرآن تلاش بیان نموده است.
شهروندان نقشی را با ارائه ی یک ورودی برای ایجاد برنامه های کاربردی اولیه بازی می کند که به نوبه ی خود به عنوان نمونه های متصل به هم مزایای تعاون و همکاری را نشان می دهد. از طریق مامورین دولتی با انرژی برای آزاد نمودن اطلاعات بخش عمومی بیشتر برای استفاده ی مجدد،سوخت بالقوه برای دیگر برنامه های کاربردی طرح خدمات ایجاد میشود. رویداد نهایی که درآن برنامه های کاربردی ارائه شده اند همچنین به عنوان یک طرح زیربنایی عمل می کند که شرکا با زمینه های راهبردی مختلف با برنامه های کاربردی توسعه یافته مواجه شده و بحث می کنند.
این همکاری بین دانشگاه صنعت خلاق و بخش عمومی با بودجه تحقیقاتی افزودنی برای دو پروژه حکم صادر نموده که برای اطمینان بیشتر از دراختیار قراردادن اطلاعات بخش عمومی می باشد.
با حصول اطمینان از مشارکت شرکای اصلی، یک زیرساخت محکم و پایدار ایجاد شده است که خدمات عمومی را پدید آورده و سبب پرورش نوآوری ها و ابتکارات بیشتر با اطلاعات بخش عمومی می شود . ابتکار داده باز رتردام نشان می دهد که همچنان ایجاد و خلق مشارکت می تواندمنجر به گسترش و پیشرفت خدمات عمومی شود که این کار از طریق شهروندان و بخش خصوصی مشارکت کننده در داده ها با استفاده ازمنبع جمعی انجام می گیرد و راه را برای ایجاد مشارکتی ازطریق توسعه ی خدمات بازهموارمی نماید.
این نرم افزار جهت اطلاع شهروندان از امکانات و نقاط مهم شهری و مورد علاقه شهروندان تعبیه شده است.
از طریق چشم انداز 262 درجه ای و تصاویر متون ارائه شده و قابل دسترسی و استفاده می باشد. POL که هر واحد (POL)
حتی کاربران جدید میتوانند یک نقطه جدید به آن اضاف نمایند و یا محتوایای جدیدی برای مکان های قبلی بگذارند. کاربرد این نقشه تعاملی به سبب انطباق نقاطی چون ساختمان های عمومی_ پارک ها و مناطق تاریخی افزایش یافته است.
حال اگر بخواهیم بدانیم برای چه قشری از جامعه می باشد باید بیان داشت:
شهروندان از طریق برنامه کاربردی تور مجازی شهر که از آژانس های محلی دولت محسوب می شوند میتوانند نقاط قوت مکان های مورد علاقه خودشان را که تاکنون آن مناطق را متمایز ساخته بوده است را با دیگران به اشتراک بگذارند.همچنین به اشتراک گذاشتن امور خیلی مهم درارتباط با شهر با راحتترین روش دسترسی و بهترین راه بصری فوری جهت نمایش به رانندگان برای راهنمایی به سمت مرکز خرید مرکزی شهر،وتمامی این امور باعث مطرح شدن شهر ها و خوشحالی بیش از پیش تجار محلی می شود.
PEOPlE در پروژه اروپایی به نام Themri این برنامه اولین بار جهت همکاری نزدیک کاربران گروه وشهرداری شهرگسترش پیدا کرد. بنابراین می توان گفت این برنامه دیجیتالی – کاربردی و کاربر محور که اتفاقا سازگار با نیازهای شهرداری و جوامع محلی طراحی شده است.
طرز تفکر باز، آینده ی باز
انتشار اطلاعات بخش عمومی در ایجاد مشارکت نه تنها در سیاست منجر به گشودن داده های عمومی می شود بلکه ارزش تجربه و ایجاد مشارکت را نشان می دهد که این کار به منظورسیاست اجتماعی می باشد. تجارب به همراه مشارکت خلاقانه نشان می دهند که چگونه با آستانه ها سروکاردارد و آن ها را پایین می آورد و اینکه چگونه برای قدرت دهی بازمی باشد، چگونه برای اشتراک باز است و چگونه برای تغییر بازاست .
- googol images - جهت انتشار اطلاعات و مشارکت مردمی DG نرم افزار
همراه با گرایش های مختلف، از جمله منبع جمعی، داده های باز، دولت باز ، نقش شهرداری محلی رتردام از ارائه ی خدمات بالا به پایین به یکتسهیل کننده با رویکرد رتردامی محور تغییر می یابد. شهردار رتردام می خواهد که همکاری را با شهروندان و سازمان ها قوت دهد. به منظورتحقق این هدف، دولت محلی به عنوان مثال هدف گذاری ابتکاری شهر را فعال می سازد تا بتواند شهروندی فعال را تسهیل نماید. شهروندانتوانمند می شوند و تحریک برای ساخت یک شهر زیبا و جذاب می شوند. ابتکار شهر از افرادی حمایت می کند که به شهر خود افتخار می کنند وهمچنین در تحقق بخشیدن به ایده ها در ساخت شهری زیباتر وبهتر ومطلوب تر کمک می کنندو این امر به همراه اصول طراحی مشارکتی میباشد که درآن کاربر متخصص فضای خود است. درسال 2212 بیش از 122 طرح ارائه شد. هیئت مدیره ابتکار شهر از بین این 122 طرح تعدادی راانتخاب نمودند. به عنوان مرحله ی بعدی، صدای شهروندان شنیده شد و به ابتکار مورد دلخواه خود رای دادند. شهرداری میزان 2,5 میلیون یورو رابرای تحقق بخشیدن به برنامه صرف نمود. میزان عظیمی از ابتکارات شهروندان بافت اجتماعی موجود را مورد خطاب قرار داده بود، این درحالیاست که نمی توان انتظارداشت که تمامی شهروندان تبدیل به شهروند فعال شده باشند.
اگرچه این نمونه ایی از ترغیب افراد به شهروند فعال شده می باشد، راهبرد رتردام محوراشاره به این موضوع داردکه شهرداری هم بایستی مشارکت داشته باشد. چندین جلسه و کارگاه به منظور بحث پیرامون چگونگی ایجاد مشارکت از تمامی جنبه های برجسته تا روابط برابر سازماندهی شد.
ایده وجود دارد و واضح است که یک حرکت پرشور هم وجود دارد، اما حتی با نمایندگان شهری متعهد و با انگیزه، تغییر سازمان موجود آسان نمی باشد. تغییرات لازم است، تمرکز بر روی سازماندهی به جای تمرکز برروی سازمان و تمرکز برروی همدلی و همکاری به جای تمرکز بر روی سیاست ها برای شهروندان لازم است تا بتوان دولت تبدیلی را ایجاد نمود.
نرم افزار های مشارکت شهروندی
برنامه راهنمای ارتباط وهمکاری بین دولت مردان وشهروندان است.
اگر بخواهیم بدانیم این نرم افزار چیست، باید بگوییم نوعی پلتفرم برای مدیریت مسائل محلی است که توسط دولت و مردم که از انواع گزارشگرفته تا مدیریت و آنالیز این مسائل می توان نام برد.
حال اگر بخواهیم بدانیم که چه کسانی از این نرم افزار استفاده می کنند، باید بگوییم در این برنامه دولت های محلی به دنبال همکاری باشهروندان خود می باشد.
به چه منظور از آن استفاده می شود؟ به این خاطر که نصب آن به شکل یکپارچه وسریع و آسان میباشد و دسترسی به منابع باز آن آزاد می باشد.
آزمایشگاه شهررتردام : فضایی برای مشارکت های خلاقانه
رتردام دارای یک FebLab می باشد که ازنیازهای آموزشی آغاز شده است.  اگرچه آزمایشگاه درمرحله ی اول (Applab)  است اما دستگاه های مختلف الکترونیکی و سنسورها و اینترنت و داده باز آن را به یک آزمایشگاه قوی تبدیل کرده است.  کارگاه اول برای دانش آموزان است اما یک رابط با شهر نیز میباشد، یک کانون خلاق باز برای شهروندان بوده که آن ها را قادربه شرکت در طرح مشارکتی و خلاقانه ای مشارکتی می نمایدو به دیگر سخن؛ آن یک محیط یادگیری فعال برای تمرین نمودن مهارت های ایجاد ، مشارکت خلاقانه و طرح مشارکتی می باشد.
درApplab  دانش آموزان معلمان و محققان با شرکت های مبتنی بر رتردام، عوامل شهری و شهروندان در طرح برنامه های کاربردی معنی دار مشارکت خلاقانه دارند.  از داده باز رتردام از جمله برنامه یscore ze به معنای ارزیابی آن ها( یک برنامه ی ( Score Ze ) استفاده می کنند.
score Ze" "، کاربردی برای کیفیت مبتنی بر مکان زندگی می باشد که به سنجش اطلاع رسانی حفظ و بقای شهری می پردازد. در این روش می باشد که در آن فرصت هایی برای شهروندان فراهم سازی می شود تا مشکل fix – my street متفاوت از برنامه های کاربردی دیگر از جمله شهردار منطقه ای را قادر به استفاده ی مجدد از داده های تولید شده توسط شهروندان می کند score Ze . را در یک فضای عمومی ثبت نمایند.
این کار برای آگاهی از بودجه بندی از بودجه ی تعمیر و نگهداری شهرداری رتردام می باشد بودجه بندی می تواند بر مبنای قاعده از داده هایی که توسط شهروندان جمع آوری شده است حاصل شود این جمع آوری داده ها به صورت مشارکتی همچنین باعث اجرای عملیات تعمیر و نگهداری با دقت بیشتر میشود، این در حالی است که اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی احساس شهروندان درموقعیت های مشخص دریک لحظه ی خاص در زمان وجود دارد.
زیرساخت به عنوان بافت اجتماعی
داشتن یک زیر ساخت منحصر به فرد همراه و بی سیم، که با داده های باز وصفحه نمایش های عمومی پیشرفته شده، شالوده و اساس یک شهر هوشمند ایجاد شده است. اطلاعات بخش عمومی انتشار یافته است و در مخزن داده های باز شهر موجود می باشد. اخیراً، ابتکاراتی ایجاد شده تا اطلاعات تولید جمعیت، منبع جمعی را اضافه نماید. زیرساخت شهر هوشمندتر می شود تا هدف تسهیل سازی بافت اجتماعی را هم مدنظر قراردهد. این درحالی است که به منظور بهره برداری از فرصت های ارائه شده، توسط مفهوم شهر هوشمند، لازم است که شهروندان قادر به مشارکت کامل در جامعه ی فعال اینترنتی باشند در حالی که مهارت های کافی و توانایی برای مدیریت حقوق خود در زمان آنلاین از جمله حریم خصوصی خود را داشته باشند.
نتیجه گیری
چالش های جامعه ی آینده،  خواهان روش های جدید نوآوری می باشد تغییری در تفکر، انجام کارها و سازماندهی نمودن آنها، نه تنها استراتژی ها،ایده ها و روش های جدید سازمان برای رویارویی با چالش های جامعه وجود دارد بلکه همچنین مشارکت خلاقانه ی فعال یک رابطه ی مهم و اساسی را برای تحقق یک جامعه ی تبدیلی نشان می دهد. این امر در مورد این که چه کسی گرداننده است نمی باشد بلکه در مورد یافتن یک گرداننده ی متقابل می باشد. یک شهر درآینده بایستی یک شهر هوشمند اجتماعی باشد که قادر است جامعه را به یک حیطه ی مشارکتی تبدیل نماید جایی که ابتکار مشارکتی رخ دهد. شهری که ترکیبی از بهترین های دو دنیا می باشد از جهتی، یک شهر اجتماعی که مردم محور است ، ارزش های شهروندان و مردم را فعال می کند و شامل ابتکارات برگرفته از اجتماع می شود و از طرفی دیگر یک شهر هوشمند پذیرای گستردگی امکانات آینده و ابتکارات برگرفته از تکنولوژی مربوطه، از جمله داده های باز، تارنمای موضوعات و نوآوری های با محوریت تکنولوژی می باشد.
در حالی که چشم اندازهای آینده مسیرها را روشن می سازد و موقعیت های اخیر در توانمندی و تعهدات شهروندان سبب ایجاد یک پایه و بنیاد عالی برای بنیانگذاری یک شهر اجتماعی می شود. مشخص است که به کار بردن بهترین شیوه ها برای حمایت از یک شهر هوشمند اجتماعی در مقیاس بزرگ آسان نیست. با نگاهی متفاوت زمان معاصر بیان کننده ی این است که به طور کامل از زیرساخت های هوشمند موجود بهره برداری نمی شود. بزرگترین چالش ها تکنولوژی نمی باشد بلکه چالش شامل یک دیدگاه و نگرش اشتراکی جدید می باشد یک راهبرد اشتراکی و داشتن یک زیرساخت مناسب که از این بافت اجتماعی بتواند حمایت نماید.
افراد شهر از لحاظ روانی در شرایطی برای ارائه بازخورد و مشارکت در تقویت دانش هوشمند محور مهیا خواهند بود که از شرایطی بدین صورت برخوردار باشند:
- دسترسی به اطلاعات و دانش های کافی شهروندان در خصوص فراگردهای سیستم دموکراسی حاکم بر فعالیت های شهری و حقوقی افراد جامعه در خصوص حضور در فضاهای عمومی و تعاملاتی و فواید و ثمره های بنیان ساز آن.
- برخوردار کردن شهروندان شهر از شأن، منزلت و اعتبار انسانی کاملاً برابر در هنگام حضور در فضاهای تعاملات اجتماعی و اطمینان از استقلال و قاطعیت هر فرد با توجه به نوع حضور وی در فضاهای جمعی دانش محور.
- اطمینان شهروندان شهر از تعلق خاطر مجموعه سیستم های فضاهای جمعی در خصوص احقاق حقوق عامه مردم و توجه به شهروندان بدون فیلتر گذاری های خاص مدیریتی. - برخورداری فضاهای تعاملات اجتماعی دانش محور از سازوکارهای ارتباطی مؤثر و کارآمد و ارتقاء سطح زبان عامه. توسعه ساختارهای ارتباطی در این فضاها با توجه به ساختار ارتباط اجتماعی عامه شهروندان شهر
- آشنایی دادن افراد با شاخص های معرف وضعیت مطلوب و ملاک های تمایز وضع موجود از وضع مطلوب. نمایش چشم انداز مطلوبی از آینده شهر با توجه به حضور یکپارچه افراد در فضاهای شهری.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany