• گفت و گوی ویدئویی با مدیرعامل گروه نصر در حاشیه میدکس هشتم
گفت و گوی ویدئویی با مدیرعامل گروه نصر در حاشیه میدکس هشتم
هشتمین نمایشگاه بین المللی میدکس(۳۲)

گفت و گوی ویدئویی با مدیرعامل گروه نصر در حاشیه میدکس هشتم

عصر ساختمان- مدیرعامل گروه نصر از خدمات دپارتمان "Nasr Method" به عصر ساختمان می گوید.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany