• تلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANS
  • تلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANS
  • تلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANS
  • تلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANS
  • تلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANS
  • تلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANS
  • تلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANS
  • تلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANS
  • تلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANS
تلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANSتلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANSتلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANSتلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANSتلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANSتلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANSتلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANSتلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANSتلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANS

تلفیق هنر معماری و سازه در برج PARANS

عصر ساختمان- برج parans در سئول را می توان به عنوان بلندمرتبه ای که تمامی جنبه های فنی و مهندسی در آن به بهترین نحو رعایت شده است ، نام برد.

به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان»، برجی با ارتفاع 183 متر در کره جنوبی با طرحی از شرکت های chang-jo و KMD با توجه به طراحی خاص نمای خود و بهره گیری از سیستم BIPV در بال غربی برج و به واسطه کاهش 25 درصدی انرژی لقب برج سبزرا به خود اختصاص داده است. طراحی این ساختمان به نحوی صورت گرفته است که لابی این برج با ارتفاعی بالغ بر 26 متر نگاه هر کاربری را معطوف خود می نماید. 8 طبقه تجاری در کنار لابی سه طبقه و 38 طبقه اداری این برج از دیگر ویژه گی های مهندسی این پروژه است.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany